RPHRancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran            : Bahasa Melayu (Pemulihan Khas)
Masa                           : 9:00pagi – 10:00pagi
Kelas                           : 3 Kuning
Bil Murid                      : 4 Orang
Tajuk                           : Perkataan KV + KV + KVK
Kemahiran      :            1) Mengeja dan membunyikan Perkataan KV + KV + KVK
    2) Memadankan Kad Perkataan KV + KV + KVK dengan kad gambar
         yang sesuai.
    3) Menyatukan dua suku kata untuk membentuk Perkataan KV + 
        KV  + KVK berdasarkan kad gambar.
Hasil Pembelajaran:    Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
                                    1) Mengeja dan membunyikan Perkataan KV + KV + KVK dengan     
                                        betul.
  2) Memadankan Kad Perkataan KV + KV + KVK dengan kad gambar                  yang sesuai dengan betul.
 3) Menyatukan dua suku kata membentuk Perkataan KV + KV + KVK   
     berdasarkan kad gambar dengan betul.
Bahan Bantu Mengajar           : Kad Perkataan KV + KV + KVK, kad gambar, Kad suku Kata 
                                                  KV dan KVK.
Unsur KBKK                           : Menghubungkaitkan, menjana idea.
Nilai MurnI                               : Berani mencuba, yakin, menumpu perhatian, bekerjasama.

Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti murid

Set Induksi
( 3 minit )

Tayangkan kad gambar
Contoh:
Gambar 1
Gambar 2
Gambar 3


1.    Guru menunjukkan sampul surat yang besar.
2.    Guru meminta setiap murid mengambil 2 keping kad gambar dalam sampil surat besar.
3.    Guru meminta murid cuba menamakan benda-benda dalam kad gambar yang diambil oleh rakan.
4.    Guru meminta murid yang memegang kad gambar mengatakan sama ada rakan menyebut dengan betul atau sebaliknya.
5.    Guru membetulkan jika terdapat kesalahan.

1.    Murid mengambil 2 keping kad gambar dalam sampul surat besar yang guru berikan.
2.    Murid cuba menamakan benda-benda dalam kad gambar yang diambil oleh rakan.
3.    Murid memegang kad gambar diminta mengatakan sama ada rakan menyebut dengan  betul atau sebaliknya.


BBM:
Kad Gambar, sampul surat besar

Unsur KBKK: -

Penilaian:
Dapat menamakan benda-benda dalam kad gambar.

Nilai Murni:
Yakin

Langkah 1
( 16 minit )

Kad Perkataan KV + KV + KVK
Contoh:
te le fon
ba si kal
mo to bot
se ko lah
se li par
 


1.    Guru menunujukkan Kad-kad Perkataan KV + KV + KVK
2.    Guru membimbing murid mengeja dan membunyikan Perkataan-perkataan KV + KV + KVK.
3.    Guru meminta murid membunyikan Perkataan-perkataan KV + KV + KVK secara berkumpulan dan individu.
4.    Guru meminta murid menjelaskan maksud Perkataan-perkataan KV + KV + KVK yang ditunjukkan itu.
5.    Guru membetulkan jika terdapat kesalahan


1.    Murid melihat Kad-kad Perkataan KV + KV + KVK yang ditunjukkan oleh guru.
2.    Murid mendengar dengan teliti semasa guru mengeja dan membunyikan Perkataan-perkataan KV + KV + KVK.
3.    Murid membunyikan Perkataan-perkataan KV + KV + KVK secara berkumpulan dan individu.
4.    Murid menjelaskan maksud Perkataan-perkataan KV + KV + KVK yang ditunjukkan itu.


BBM:
Kad Perkataan KV + KV + KVK

Unsur KBKK:
Menghubungkaitkan

Nilai Murni:
Berani Mencuba

Langkah 2
( 20 minit )

Memadankan Kad Perkataan KV + KV + KVK dengan gambar

yang sesuai.
Contoh:
te le fon


ba si kal1.    Guru mengedarkan kad-kad
       gambar dan kad-kad     
       Perkataan KV + KV + KVK   
     
      kepada setiap murid
2.    Guru meminta murid memadankan kad Perkataan KV + KV + KVK  dengan kad gambar yang sesuai.
(melekatkan di papan putih)
3.    Murid menyebut perkataan yang telah dilekat.
4.    Murid yang memadan dengan betul padanannya akan diberi hadiah.
5.    Guru membetulkan jika terdapat kesalahan.
6.    Guru meminta murid menyebut perkataan yang dipadan bersama.


1.    Murid mendengar arahan yang
     diberikan oleh guru.
2.    Murid kumpulan memadankan k

kad-kad Perkataan KV + KV + KVK yang sesuai dengan kad-kad gambar yang diberikan dan kemudian melekatkan pada papan putih
3.    Murid menyebut perkataab yang dilekat.
4.    Murid menyebut padanan yang dibuat bersama.

BBM:
Kad-kad Perkataan KV + KV + KVK

Kad-kad gambar

Unsur KBKK:
Menjana idea
memadankan

Penilaian:
 - Memadankan kad-kad gambar dengan kad-kad
Perkataan KV + KV + KVK
Dengan betul.

Nilai Murni:
Bekerjasama

Langkah 3
( 16 minit )

Membentuk Perkataan KV + KV + KVK dengan menyantumkan tiga suku kata berdasarkan kad
gambar.

Contoh:
ba si kal
si
1.    Guru membahagikan murid dalam 2 kumpulan.
2.    Guru menunjukkan kad-kad suku kata KV dan KVK.


3.    Guru meminta murid membunyikan suku
      kata yang ditunjukkan.
4.    Guru mengedarkan kad-kad suku kata dan kad manila kepada setiap kumpulan.
5.    Guru meminta murid membincang dalam kumpulan masing-masing untuk mencantumkan 3 suku kata untuk membentuk perkataan bedasarkan kad gambar yang dilekat pada kad manila yang diedarkan.
6.    Murid membentangkan hasil kerja di hadapan.
7.    Guru membetulkan jika
 terdapat kesalahan.
8.    Guru meminta murid membunyikan Perkataan-perkataan yang telah dicantumkan itu.


1.    Murid masuk dalam kumpulan masing-masing.
2.    Murid memerhatikan kad-kad suku kata KV dan KVK yang guru tunjukkan.

3.    Murid membunyikan suku kata
      yang ditunjukkan itu.
4.    Murid diminta membincnag dalam kumpulan masing-masing untuk mencantumkan 3 suku kata untuk membentuk perkataan bedasarkan kad gambar yang dilekat pada kad manila yang diedarkan.
5.    Murid membentangkan hasil kerja di hadapan.
6.    Murid membunyikan perkataan-perkataan yang telah dicantum.

BBM:
Kad-kad suku kata KV  Kad-kad suku kata KVK
Kad-kad gambar


Unsur KBKK:
Menghubungkaitkan

Penilaian:
- menyamtukan suku kata membentuk perkataan dengan betul.

Nilai Murni:
Menumpu perhatian
Berani mencuba

Penutup
( 5 minit )

Pengukuhan
1.    Membaca Perkataan
     KV + KV + KVK
2.    Menyiapkan lembaran kerja1.    Guru mengimpas kad-kad Perkataan KV + KV + KVK.
2.    Guru meminta murid membaca Perkataan KV + KV + KVK.
3.    Guru mengedarkan lembaran kerja.
4.    Guru menjelaskan kehendak lembaran kerja.
5.    Guru membimbing murid yang lemah.1.    Murid memerhati kad-kad Perkataan KV + KV + KVK yang
      guru imbaskan.
2.    Murid membaca bersama.
3.    Murid mendengar denga teliti penjelasan tentang lembaran kerja yang diedarkan.
4.    Murid menyiapkan lembaran kerja.

BBM:
Kad Perkataan KV + KV +

KVK
Lembaran kerja

Unsur KBKK:
Menjana Idea
Menyelesaikan masalah

Penilaian:
Dapat membaca dan menyiapkan lembaran kerja dengan betul.

Nilai Murni: Rajin

No comments:

Post a Comment